ФОНЕТИКА → ТРАНСКРИПЦИЯ (TRANSCRIPTION)

Обозначение Произношение Пример
[ɪ]
kit [kɪt], bid [bɪd], minute ['mɪnɪt]
[ʊ]
foot [fʊt], put [pʊt], good [gʊd]
[ʌ]
strut [strʌt], mud [mʌd], love [lʌv]
[ɒ]
lot [lɒt], odd [ɒd], wash [wɒʃ]
[ə]
of [əv], standard ['stændəd], butter ['bʌtə]
[e]
dress [dres], head [hed], bed [bed]
[æ]
trap [træp], stamp [stæmp], back [bæk]
[iː]
fleece [fls], sea [s], feet [ft]
[uː]
goose [gs], two [t], blue [bl]
[ɑː]
start [stɑːt], hard [hɑːd], father ['fɑːðə]
[ɔː]
thought [θɔːt], law [lɔː], north [nɔːθ]
[ɜː]
nurse [nɜːs], stir [stɜː], learn [lɜːn]
[ɪə]
near [nɪə], hear [hɪə], weary ['wɪəri]
[ʊə]
tour [tʊə], pure [pjʊə], cure [kjʊə]
[aɪ]
price [prs], high [h], try [tr]
[ɔɪ]
choice [ʧɔɪs], noise [nɔɪz], boy [bɔɪ]
[əʊ]
boat [bəʊt], show [ʃəʊ], know [nəʊ]
[eə]
square [skw], fair [f], pair [p]
[aʊ]
mouth [mθ], now [n], fowl [fl]
[eɪ]
face [fs], day [d], break [brk]
[b]
back [bæk], hobby ['hɒbi], job [ʤɒb]
[d]
dame [deɪm], ladder ['lædə], odd [ɒd]
[ʤ]
judge [ʤʌʤ], joke [ʤəʊk], lodger ['lɒʤə]
[g]
struggle ['strʌgəl], bag [bæg], gig [gɪg]
[v]
very ['veri], heavy ['hevi], move [mu:v]
[ð]
this [ðɪs], other ['ʌðə], smooth [smu:ð]
[z]
zero ['ziərəʊ], music [mju:zɪk], buzz [bʌz]
[ʒ]
leisure ['leʒə], pleasure ['pleʒə], vision ['vɪʒən]
[p]
pan [pæn], copy ['kɒpi], pop [pɒp]
[t]
tin [tɪn], button ['bʌtən], get [get]
[ʧ]
choke [ʧəʊk], teacher ['ti:ʧə], match [mæʧ]
[k]
came [keɪm], lucky ['lʌki], sick [sɪk]
[f]
fat [fæt], coffee ['kɒfɪ], rough [rʌf]
[θ]
thin [θɪn], healthy ['helθi], path [pɑːθ]
[s]
soon [su:n], mister ['mɪstə], hiss [hɪs]
[ʃ]
ship [ʃɪp], nation ['neɪʃən], fish [fɪʃ]
[m]
more [mɔː], hammer ['hæmə], sum [sʌm]
[n]
nice [naɪs], funny ['fʌni], son [sʌn]
[ŋ]
anger ['æŋgə], thanks [θæŋks], rung [rʌŋ]
[h]
hear [hɪə], hot [hɒt], hello ['hæləʊ]
[l]
light [laɪt], valley ['væli], bell [bel]
[r]
right [raɪt], sorry ['sɒri], wrong [rɒŋ]
[w]
wet [wet], beware [bɪ'weə], queen [kwi:n]
[j]
yet [jet], beauty ['bju:ti], cute [kju:t]

Смотрите также:

Видеоуроки по фонетике английского языка.

Гласные.  Согласные.  Буквы U I E перед R.  Сочетание SH.  Сочетание TH.  Сочетание CH.

Карта сайта   Обратная связь